Rent Router for Even

บริการให้เช่าอุปกรณ์RouterและAccess Point ขยายสัญญาณอินเทอร์เนตตามงานอีเว้นท์ต่างๆ อาทิเช่น งานประชุมสัมนา ,WorkShopต่างๆ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานได้พร้อมๆกันในจำนวนมากตั้งแต่ 500-2,000 ขึ้นไป พร้อมทั้งมีระบบจัดเก็บLog ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ๒๕๖๐. มีรายงานการใช้งานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์Router ,และเจ้าหน้าที่ดูแลหน้างานตลอดระยะเวลาการใช้งาน

ให้เช่าอุปกรณ์ Router

ให้เช่าอุปกรณ์ Router Gateway และติดตั้งอุปกรณ์ Wireless ภายในงาน สามารถรองรับผู้ใช้ 1,000 คนได้ งาน  :  TFIT Forum 2018 แนวคิด“Embracing Digitalization to Empower Thailand’s Future” วันที่  : 16-17 สิงหาคม 2561 สถานที่ : ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ