blog

งาน Zoom Conference Jr. NBA Coaches Academy 2020 จาก Hongkong ระหว่างวันที่ Oct. 03 2020 โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ด้วยสถานะการโควิด-19 ยังคงอยู่ในขั้นวิกฤติ จึงไม่ทำให้สถานการณ์ต่างๆ ในการเดินทางถูกระงับ รวมถึงการเรียนการสอนต่างๆ จึงจำเป็นต่างผ่านระบบOnline Zoom C

เพิ่มเติม »