Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on reddit
Reddit
Share on pinterest
Pinterest

บริการให้เช่าอุปกรณ์RouterและAccess Point ขยายสัญญาณอินเทอร์เนตตามงานอีเว้นท์ต่างๆ อาทิเช่น งานประชุมสัมนา ,WorkShopต่างๆ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานได้พร้อมๆกันในจำนวนมากตั้งแต่ 500-2,000 ขึ้นไป พร้อมทั้งมีระบบจัดเก็บLog ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ๒๕๖๐. มีรายงานการใช้งานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์Router ,และเจ้าหน้าที่ดูแลหน้างานตลอดระยะเวลาการใช้งาน